2017.08.06_Freddy Clarke birthday party - somerstein
Eva Strauss-Rosen, left; Margaret Mitchell, center - Freddy Clarke birthday party

Eva Strauss-Rosen, left; Margaret Mitchell, center - Freddy Clarke birthday party

2017birthday party